cychwyn ar ein model SEED
dilyniant trwy ein taith person-ganolog

Mae'r daith yn dechrau yma

SEED Model

Mewn cartrefi preswyl i blant, fe wnaethom nodi bod angen hanfodol am ddull blaengar sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n helpu i ddatblygu unrhyw blentyn ni waeth ble y mae ar ei daith ei hun, felly fe wnaethom ddatblygu’r model SEED. Yn rhy aml, mae pobl sy’n gadael gofal yn dod yn oedolion heb gymwysterau, sgiliau bywyd a systemau cymorth. Mae hyn yn amlygu’n drasig i faterion fel dychwelyd i ofal, digartrefedd, cyflawni troseddau a hyd yn oed ymdrechion i gyflawni hunanladdiad ar ôl heneiddio allan o ofal.

Yn Nhy Bluestones Medical Complex Care rydym wedi datblygu ein model HAD i fynd i’r afael â’r methiannau hyn trwy roi sylw personol a maethu sylfeini pobl ifanc. Mae’n eithriadol o bwysig cydnabod bod pob plentyn yn dilyn ei daith deiloredig ei hun. Rydym felly’n adeiladu timau gofal cydweithredol sy’n gallu cefnogi mewn ffyrdd gwahanol a helpu i ddatblygu plant mewn meysydd a fydd yn eu buddio pan gyrhaeddant oedolaeth. Mae ein model HAD wedi’i ddatblygu i sicrhau bod dilyniant clir a chynllun gofal ar ba bynnag gam mae person ifanc ar ei daith ei hun.

SEED - stability and safety

Mae sefydlogrwydd a diogelwch yn bilerau sylfaenol unrhyw fodel gofal effeithiol. Mae sicrhau amgylchedd sefydlog a diogel yn hybu llesiant cyffredinol ac yn galluogi ein hunigolion i gredu y gallant ffynnu.

SEED empower and enrich

Mae Grymuso a Chyfoethogi yn rhan annatod arall o’r model gofal, gan ganolbwyntio ar hybu grymuso unigol a chyfoethogi cyfannol. Mae grymuso yn golygu cydnabod a pharchu hunanreolaeth, ffiniau a chredoau’r rhai sy’n derbyn ein gofal.

SEED educate and enhance

Mae Addysgu a Gwella yn elfennau hanfodol o fodel gofal HAD, gan ganolbwyntio ar ddysgu parhaus, datblygu sgiliau, a gwella cyffredinol ar wybodaeth a galluoedd unigolion.

SEED develop and discharge

Mae Datblygu a Rhyddhau yn cynrychioli’r cam cloi yn y model gofal HAD, gan ganolbwyntio ar y camau olaf o ddatblygiad unigolion dan ein gofal a’u treigliad neu ryddhau o’r lleoliad gofal yn y pen draw.

Sefydlogrwydd a Diogelwch

Efallai fod pob unigolyn yn ein gofal wedi bod trwy brofiadau trawmatig a bydd ymuno ag amgylchedd newydd yn fydd yn frawychus a chamddefnyddiol felly rydym yn creu diogelwch corfforol ac emosiynol i’r rhai yn ein tai, gan gynnig ymdeimlad o sicrwydd a thryst. Mae gweithredu protocolau diogelwch cadarn a strategaethau rheoli risg yn hanfodol er mwyn osgoi damweiniau a sicrhau lles corfforol ac emosiynol unigolion.

Yn ogystal, mae meithrin sefydlogrwydd mewn rwtinau bob dydd, cyfathrebu cyson, a systemau cymorth dibynadwy yn helpu i sefydlu amgylchedd rhagweladwy a diogel. Mae model gofal HAD yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer hyrwyddo twf a datblygiad optimaidd, a safon bywyd drwy flaenoriaethu Sefydlogrwydd a Diogelwch.

Grymuso a Chyfoethogi

Fel rhan o ddatblygiad personol rydym yn cynnwys ein pobl ifanc yn weithredol yn y broses o wneud penderfyniadau, gan hyrwyddo hunan-benderfyniad a chefnogi eu hannibyniaeth. Mae cyfoethogi’n mynd y tu hwnt i fodloni anghenion sylfaenol ac yn ceisio gwella ansawdd cyffredinol bywyd. Mae hyn yn cynnwys darparu cyfleoedd i dwf personol, ysgogiad deallusol, creadigrwydd, a chysylltiad cymdeithasol. Nod model gofal HAD yw meithrin hyder, ymdeimlad o ddiben a lles cyffredinol unigolion, gan eu galluogi i arwain bywydau cyflawn ac ystyrlon a dechrau darganfod yn beth y maent yn angerddol a chanfod eu llais.

Addysgu a Gwella

Mae addysg yn chwarae rôl hollbwysig wrth baratoi person ifanc ar gyfer oedolaeth ac annibyniaeth trwy eu helpu i ennill cymwysterau academaidd a hefyd gwella eu gwybodaeth o sgiliau bywyd. Wrth ddarparu’r offer a’r mynediad i raglenni addysgol, gweithdai, a deunyddiau wedi’u teilwra i’w hanghenion a diddordebau penodol, maent yn dechrau adeiladu set sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu helpu i ddarparu ar eu cyfer y tu allan i ofal.

Mae model gofal HAD hefyd yn ceisio gwella sgiliau a galluoedd presennol unigolion, gan annog twf personol a phroffesiynol. Gellir cyflawni hyn trwy raglenni hyfforddi, mentora, a chyfleoedd i adeiladu sgiliau, gan feithrin annibyniaeth ac hunanhyder yn y pen draw.

Datblygu a Rhyddhau

Mae ein cam Datblygu i annibyniaeth dros chwe mis, ac mae ein cam Rhyddhau dros chwe mis ychwanegol. Mae datblygu’n golygu gweithredu cynlluniau personol i gefnogi twf a chynnydd unigolion i ryw ffurf ar annibyniaeth – boed yn lled-annibynnol neu’n gwbl annibynnol. Mae hyn yn cynnwys gosod nodau, darparu ymyriadau priodol, a monitro eu gallu i gynyddu i annibyniaeth dros gyfnod o amser.

Y nod yw galluogi unigolion i gyrraedd eu potensial llawn a mhecsaneiddio eu hannibyniaeth. Wrth i unigolion wneud cynnydd arwyddocaol a chyrraedd eu nodau annibyniaeth, mae model gofal HAD yn troi ei ffocws tuag at eu paratoi ar gyfer rhyddhau neu drosglwyddo i ddibyniaeth lai dwys ar ofal. Mae hyn yn cynnwys asesu eu parodrwydd, darparu adnoddau a chymorth angenrheidiol, a hwyluso trosglwyddiad esmwyth i ryddhau’r unigolyn yn ein gofal.

Darganfyddwch ein llwybr HAD trwy Marvin’s journey

Ystadegau Gadael Gofal

54%

Dim ond 54% o adaelwyr gofal sy'n cyflawni cymhwyster lefel 2 erbyn 19 oed.

£60 per month

Mae adaelydd gofal cyfartalog yn derbyn £60 yr wythnos mewn cymorth gadael gofal.

1 in 7

Bydd tua 1 o bob 7 o adaelwyr gofal yn dychwelyd i'r system ofal o fewn dwy flynedd ar ôl gadael gofal.

Mae’n anodd amcangyfrif y nifer o adaelwyr gofal sy’n dychwelyd i’r system ofal o fewn y mis cyntaf ar ôl troi’n 18 oed. Fodd bynnag, awgrymant fod nifer sylweddol o adaelwyr gofal yn dychwelyd i’r system ofal o fewn y mis cyntaf ar ôl troi’n 18 oed.

Canfu un astudiaeth, a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd, fod 15% o adaelwyr gofal a drodd yn 18 oed yn 2020 wedi dychwelyd i’r system ofal o fewn y mis cyntaf. Canfu’r astudiaeth hefyd fod y risg o ddychwelyd i ofal yn uwch i adaelwyr gofal a oedd wedi profi lleoliadau lluosog mewn gofal, â phroblemau iechyd meddwl, neu a oedd wedi bod ynghlwm â’r system cyfiawnder troseddol.

Daeth astudiaeth arall, a gynhaliwyd gan Brifysgol Efrog, i’r casgliad bod 12% o adaelwyr gofal a drodd yn 18 oed yn 2020 wedi dychwelyd i’r system gofal o fewn y mis cyntaf. Canfu’r astudiaeth hefyd fod y risg o ddychwelyd i ofal yn uwch i adaelwyr gofal o gefndiroedd duon neu leiafrifoedd ethnig, a fu mewn gofal am gyfnod hirach o amser, neu a oedd wedi profi camdriniaeth neu esgeulustod yn ystod eu plentyndod.

Yn Nhy Bluestones Medical Complex Care, nid ystadegyn arall yw ein pobl ifanc ac nid ydym yn eu grwpio. Mae’r model HAD ar waith i wrthweithio’r ystadegau a ffigurau hyn ac wrth drin pob person fel unigolyn ac arddangos empathi a thosturi gyda gadael iddynt ddod o hyd i’w llais a gwneud dewisiadau gwybodus, byddant yn dechrau ffynnu.

Our houses

Yn nhref Deeside, canol fan dref bywiog, mae Tŷ’r Glecyn, cartref gofal plant cofrestredig CIW yn fan o obaith ac iachâd, lle y gall plant oresgyn heriau ac adeiladu dyfodol disglair. Gyda’i staff gofalgar, amgylchedd cefnogol, a ffocws ar gymuned…

Mae Tŷ’r Rhosyn, sef cartref byw cymorth cofrestredig AGGCC wedi’i leoli ym mhentref hwylus Bae Caerlŷr. Yma, nid gair gwag yw annibyniaeth; mae’n ffordd o fyw. Mae gan breswylwyr y rhyddid i reoli eu hamserlenni eu hunain, dilyn eu hangerddi…

Yng nghanol harddwch gweledig cefn gwlad Gogledd Cymru, mae Tŷ’r Blodyn Haul, cartref gofal plant mawr cofrestredig CIW sy’n cynnig amgylchedd meithrinnol a chefnogol i’w breswylwyr ifanc. Yng nghanol y bryniau godidog a choedwigau gwyrddlas…

Greenhouse logo colour

Education and life skills for our young people

The Greenhouse provides a range of suitable online learning resources and opportunities for the people we work with and the young people in our care.  We want to enable personal development at a pace that’s tailored for individual ability levels and mirrors the national curriculum in England and Wales.